Google Reviews op basis van 18 Google Reviews
| |

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
1.2 Opdrachtnemer: BlueBird Media B.V., gevestigd te Nieuwegein.
1.3 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.4 Overeenkomst: Een door beide Partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Opdrachtnemer te verrichten – en de door Opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.
1.5 Website: Een unieke configuratie van sjablonen, thema’s en/of teksten, weergegeven op een verzameling samenhangende webpagina’s, die tezamen in de praktijk aangemerkt wordt als ‘de website’.
2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbieding, opdrachtverlening, dienst et cetera tussen Partijen.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3. Overeenkomst en opzegging
3.1 Een Overeenkomst is slechts rechtsgeldig indien zij door beide Partijen is ondertekend of bevestigd. Hosting, domeinregistratie en onderhoud wordt altijd met een jaar verlengd en per jaar gefactureerd.
3.2 De startdatum, duur en/of einddatum van een opdracht worden vastgelegd in het contract. Van voorgaande kan enkel afgeweken worden na schriftelijke goedkeuring van Partijen.
3.3 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Na opzegging worden reeds ontvangen gelden op pro rata basis teruggestort op een door Opdrachtgever op te geven rekeningnummer, na verrekening van de in artikel 3.6 genoemde kosten en enkel voor dat gedeelte waarvoor Opdrachtnemer geen werkzaamheden heeft verricht. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd heeft een minimumtermijn van 6 maanden.
3.4 Opzegging van een Overeenkomst als in art. 3.3 geschiedt schriftelijk.
3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever:
a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. Een schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (‘WSNP’) wordt verleend; of
c. In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag van Opdrachtgever is ingediend. Opdrachtnemer is wegens beëindiging als in artikel 3.5 nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
3.6 Opzegging door Opdrachtgever als in artikel 3.3 kan werkzaamheden voor Opdrachtnemer met zich meebrengen. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van opzegging als in artikel 3.3 worden verricht, worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht en/of worden verrekend.
4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Betaling dient te geschieden op de door Opdrachtnemer in de Overeenkomst aangegeven wijze. De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
4.2 Veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, indien deze heeft nagelaten te voldoen aan zijn betalingsverplichting, in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4.3 Wanneer Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het door Opdrachtgever te betalen bedrag, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
4.4 In geval van faillissement, faillissementsaanvraag, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct opeisbaar.
4.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Indien Opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten en/of te staken.
4.7 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
4.8 Partijen gaan akkoord dat de ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding door Opdrachtnemer bij vooruitbetaling in rekening kan worden gebracht.
4.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de geldende tarieven eenmaal per jaar te verhogen, zulks in overeenstemming met art. 6:236 sub i BW.
4.10 Het recht op verrekening van Opdrachtgever is uitgesloten.
4.11 Indien Opdrachtgever een (deel) van de door Opdrachtnemer verstuurde factuur betwist, is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Bezwaren tegen gefactureerde bedragen dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Opdrachtnemer beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
5. Wijziging en meerwerk
5.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de alsdan geldende tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.1 de overeengekomen doelstellingen, verwachtingen en/of verwachte tijdstip van voltooiing van verplichtingen kunnen worden beïnvloed.
5.3 Voor zover bij Overeenkomst een vaste prijs is afgesproken zal Opdrachtnemer zich inzetten om Opdrachtgever van tevoren te informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
6. Uitvoering
6.1 Opdrachtnemer start met de werkzaamheden wanneer de Overeenkomst door Partijen is ondertekend of anderszins schriftelijk bevestigd.
6.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, kan Opdrachtnemer de bestaande website niet optimaliseren en komt Opdrachtnemer in beginsel het recht toe de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien Opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
6.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
6.4 Indien overeengekomen is dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.
7. Voltooiing
7.1 Wanneer in de Overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer, is dit te allen tijde een indicatieve termijn en is niet aan te merken als een fatale termijn. Het overtreden van Opdrachtnemer van een door Partijen overeengekomen termijn brengt dan ook nimmer verzuim van Opdrachtnemer met zich mee.
7.2 Indien Opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
8. Geheimhouding
8.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen, behoudens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en de voor hem gedane werkzaamheden te beschrijven.
8.3 Aan Opdrachtgever geleverde, of door Opdrachtgever verkregen vertrouwelijke informatie dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer, inclusief kopieën, te worden geretourneerd of vernietigd.
9. Intellectueel eigendom
9.1 De Opdrachtgever verkrijgt na voldoening van al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst enkel het intellectuele eigendomsrecht van de Website. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer het recht, in de ruimste zin des woords, om voor onbepaalde tijd (een deel van) de configuratie van de website (i.e. het thema, de sjablonen en/of de teksten tezamen) te gebruiken voor derden zonder Opdrachtgever hiervoor enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, voor verschuldigd te zijn.
9.2 Het (intellectuele) eigendom van al het overige dat is geleverd of verleend aan Opdrachtgever blijft liggen bij Opdrachtnemer (e.g. know how, handleidingen, tekeningen). De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op die zaken/diensten die zijn geleverd of verleend aan Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst houdt dit gebruiksrecht van rechtswege op te bestaan.
9.3 De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte stukken of informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd de situatie waarin een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor andere (indirecte) schade dan in artikel 10.3 en
10.4 staat beschreven, daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
10.6 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist begrip, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen en/of vertragingen van elke wijze van elektronische communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
10.10 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van al het aan Opdrachtgever geleverde.
10.11 Uitingen op de media van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden verzorgt vallen onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is ten allen tijden verantwoordelijk voor alle uitingen, ookal zijn deze door opdrachtnemer verzorgt.
10.12 Wanneer er een beveiligingslek ontstaat door het toedoen van de opdrachtgever, zoals het installeren van verkeerde plugins of het toevoegen van foute code, dan is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. De ontstane schade op de server is de verantwoording van opdrachtgever inclusief de gemaakte kosten.
11. Overmacht
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Opdrachtnemer zijn toeleveranciers, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven.
11.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn uit welke hoofde dan ook.
11.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de 0vermacht duurt.
12. Overdracht
Opdrachtgever is gerechtigd om de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze toestemming niet onthouden op basis van onredelijke gronden.
12. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
12.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Utrecht.
13. Slotbepalingen
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.
13.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
13.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een dienst, service of prestatie te wijzigen of bepaalde onderdelen van de dienst, service of prestatie te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de dienst, service of prestatie in stand blijft.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
13.5 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
13.6 Indien in de persoonsgegevens van Opdrachtgever wijzigingen optreden, dient deze dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen.